» Unia Europejska: Litwa w Unii Europejskiej

38700 raz(y) oglądano.

Unia Europejska

Litwa - zalicza się do krajów środkowo – wschodnio – europejskich. Położona jest na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na północy z Łotwą, na wschodzie z Białorusią, na południowym zachodzie z Polską oraz z Rosją przez obwód kaliningradzki. Granica morska wynosi 90 km. Litwa jest największym z trzech państw bałtyckich, powierzchnia kraju wynosi 65,3 tys.km 2. Wybrzeże morskie jest przeważnie niskie i wyrównane, wnętrze kraju zaś nizinne z licznymi formami polodowcowymi. Na południowym wschodzie rozciąga się Pojezierze Litewskie, a na północnym zachodzie Pojezierze Żmudzkie, między nimi leży rozległa i bagnista Nizina Środkowolitewska, którą przecinają liczne rzeki. Największą z nich jest Niemen. Ponadto na Litwie znajduje się ponad 3 tysiące jezior o powierzchni powyżej 0,5 hektara.

Grunty orne zajmują 70 % powierzchni kraju, zaś lasy 27,6 % z czego ponad połowa przypada na lasy iglaste. Tereny łowieckie bogate są w łosie, sarny, dziki, lisy, zające, kuny, wydry, borsuki, rysie oraz ptactwo. Kraj ten leży w strefie przejściowej między klimatem morskim a kontynentalnym. Pogoda na Litwie często ulega gwałtownym zmianom, przez piątą część roku znajduje się pod wpływem zimnego powietrza arktycznego. Temperatura średnia latem waha się między 14 a 200C, zimą zazwyczaj od 0 do -100C. Stolicą Litwy jest Wilno. Ludność państwa liczy około 3 miliony 600 tysięcy osób. Gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na km2. Na Litwie zamieszkują następujące narodowości: Litwini - 80.0%, Rosjanie - 8.6%, Polacy - 7.7%, Białorusini - 1.5%, Ukraińcy - 1.2%. Pozostałe mniejszości stanowią - 1.0% ludności.

Językiem urzędowym jest litewski, a językami przydatnymi w podróży: rosyjski, polski i angielski. Na Litwie dominuje większość rzymskokatolicka, oprócz tego mieszkają luteranie i prawosławni. Świętem narodowym jest 16 luty - Dzień Niepodległości. Jednostką monetarną jest 1 lit (litas) = 100 centu. Waluta litewska jest stabilna, określana na podstawie sztywnego kursu w stosunku do dolara amerykańskiego. Zasoby naturalne i surowce energetyczne

Litwa posiada bardzo mało własnych surowców naturalnych. Poza ziemią uprawną i lasami istnieją tu niewielkie złoża ropy naftowej i gazu, odkryte w wyniku eksploatacji torfu oraz takich użytecznych kopalin jak piasek , wapno, żwir i glina. Występują też niewielkie złoża rud metali. Ten stan rzeczy powoduje, że przemysł Litwy jest w wysokim stopniu zależny od importu podstawowych surowców.

Ustrój polityczny

Litwa jest krajem, w którym od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku działają procedury demokratyczne. Kraj jest republiką parlamentarną. W odróżnieniu od pozostałych dwóch krajów bałtyckich, prezydent jest wybierany na Litwie w wyborach powszechnych. Organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament wybierany również w wyborach powszechnych. W parlamencie zasiada 141 posłów wybieranych na czteroletnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje gabinet ministrów na czele z premierem. O najistotniejszych kwestiach litewskiej polityki zagranicznej decyduje prezydent we współpracy z rządem, odpowiadającym za jej realizację. Wprowadzanie reform gospodarczych leży w gestii rządu, jednak decyzje o prywatyzacji przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne dla gospodarki (np. w sektorze energetycznym i transporcie) muszą uzyskać akceptację parlamentu. Za bezpieczeństwo państwa odpowiadają prezydent, parlament i rząd.

Podział administracyjny kraju

Litwa podzielona jest na 10 okręgów: wileński, alytuski, kownieński, kłajpedzki, mariampolski, poniewieski, szawelski, tauroski, uciański, telszeński, złożonych z 60 samorządów terytorialnych – miejskich i rejonowych. Samorządy tworzone są z uwzględnieniem gęstości zaludnienia, w miejscowościach posiadających rozwinięty przemysł, lub mających status miejsc wypoczynkowych albo leczniczych. W ramach samorządów działa administracja lokalna, tj. starostwa.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

:: Nawigacja ::

:: Languages ::

Preferowany język:

Deutsch English Polski

:: Login ::

 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
» USA* Norwegia Tybet Socjologia Konie Psy Piano Japonia «