Do You Respect Epic Poetry ?

» Unia Europejska: Litwa w Unii Europejskiej

30931 raz(y) oglądano.

Unia Europejska

Sądownictwo

Litewski system prawny opiera się na tradycyjnym systemie europejskim. W okresie kiedy Litwa była częścią Związku Radzieckiego prawo litewskie było dostosowane do norm obowiązujących w ZSRR. Od 1990 roku litewski system prawny był stopniowo reformowany, tak aby mógł sprostać wymogom demokratyzacji życia społecznego i rozwoju wolnego rynku. W przededniu wejścia Litwy do Unii Europejskiej głównym priorytetem dla reformatorów prawa jest dostosowanie go do standardów europejskich. Głównym ciałem ustawodawczym stanowiącym prawo na Litwie jest parlament. Poszczególne dziedziny prawa są skodyfikowane w Kodeksach: Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, Postępowania Cywilnego, Postępowania Karnego, Prawa Rodzinnego, Kodeksie Prawa Zwyczajowego, itp.

Na system regulacji prawnych składają się między innymi Konstytucja Republiki Litewskiej, prawo konstytucyjne, rezolucje parlamentu i rządu, dekrety wydawane przez prezydenta oraz inne akty prawne wydawane przez instytucje rządowe i władze lokalne. Wszelkie akty prawne obowiązujące na Litwie, jak również traktaty międzynarodowe i konwencje, muszą być zgodne z Konstytucją. Zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem, wydawane akty nabierają mocy prawnej po uprzednim obwieszczeniu przez prezydenta kraju (lub w niektórych przypadkach przez Marszałka Sejmu)i opublikowaniu w Valstybes žinios (oficjalnej gazecie).

Litewski System Sądownictwa składa się z sądów powszechnych, rozstrzygających sprawy z zakresu prawa cywilnego i karnego. Należą do niego Sąd Najwyższy, Sądy Apelacyjne, Sądy Rejonowe i Lokalne. Sędziowie Sądu Najwyższego są powoływani przez Parlament, natomiast sędziowie Sądów Apelacyjnych są mianowani przez prezydenta po zatwierdzeniu przez parlament. Sędziów Sądów Rejonowych i Lokalnych powołuje prezydent. Kolejnym organem sądowniczym na Litwie jest Sąd Konstytucyjny. Nie jest on częścią litewskiego systemu sądownictwa, lecz niezależnym ciałem, którego celem jest rozstrzyganie o zgodności z konstytucją wszelkich aktów prawnych wydawanych przez parlament, prezydenta czy rząd.

Informacje ogólne

W gospodarce Litwy w okresie powojennym zaszły zasadnicze zmiany. Przed II wojną światową Republika Litewska była krajem wybitnie rolniczym, wytwarzającym głównie produkty rolne i uzyskiwane z hodowli. Po wojnie, władze radzieckie przeprowadziły fundamentalne zmiany ustrojowe. Należały do nich: nacjonalizacja ziemi, przemysłu, banków i transportu. W ciągu kilku lat zlikwidowano prywatne gospodarstwa chłopskie, a na ich miejsce utworzono kołchozy. Przemysł litewski rozwijał się jako część składowa kompleksu gospodarki narodowej ZSRR. Decyzje inwestycyjne zapadały w Moskwie, a potrzeby samej republiki odgrywały drugorzędną rolę i praktycznie nie miały wpływu na budowę struktury gospodarki Litwy.

Jednak na skutek narastającej nierównowagi zewnętrznej i wewnętrznej tempo wzrostu gospodarczego na Litwie, początkowo dość dynamiczne, w miarę wyczerpywania się czynników ekstensywnych zaczynało słabnąć. Wyraźny spadek tempa wzrostu, zauważalny już od połowy lat 70 -przekształcił się na przełomie lat 80 -tych i 90- tych w głęboki kryzys polityczno -ekonomiczny. W roku 1990 odnotowano spadek PKB o 5 % w porównaniu z rokiem 1989. W roku 1990, w momencie odzyskania niepodległości, w gospodarce litewskiej dominował przemysł maszynowy, spożywczy i lekki, udział których stanowił ponad połowę ogólnej produkcji przemysłowej. W końcu 1991 r oku gospodarka litewska znajdowała się w stanie głębokiego załamania. Spadek produkcji pogłębiała utrata rynków zbytu oraz zakłócenia w dostawach i brak części zamiennych. Towarzyszyło temu gwałtowane nasilenie się inflacji, która następnie przerodziła się w hiperinflację. Pogarszała się sytuacja finansowa przedsiębiorstw – rosły wzajemne zobowiązania.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «