Do You Respect Epic Poetry ?

» Unia Europejska: Litwa w Unii Europejskiej

30930 raz(y) oglądano.

Unia Europejska

Coraz szybszy spadek wartości pieniądza powodował ucieczkę od rubla. W wyniku postępującej deprecjacji dochodów i zasobów pieniężnych ubożały coraz szersze kręgi społeczeństwa. Na skutek bezprecedensowych zmian politycznych i gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie pojawiła się możliwość utrwalenia niepodległości Litwy poprzez integrację z Unią Europejską oraz NATO. W 1995 roku LITWA wniosła wniosek o członkostwie w Unii Europejskiej.

Wniosek stanowi element historycznego procesu znoszenia podziału Europy i konsolidacji procesów budowania demokracji na całym kontynencie. Zgodnie z postanowieniem Traktatu o Unii Europejskiej, Komisja – na polecenie Rady – przygotowała opinię na temat wniosku Litwy o członkostwo. Przygotowania Litwy do członkostwa postępują sprawnie, a ich podstawą są: Umowa o Wolnym Handlu, która obowiązuje od 1 stycznia 1995r. i Układ Europejski, który Wspólnota i Litwa podpisały 12 czerwca 1995r. Po zakończeniu procesu ratyfikacji i wejściu w życie Układ miał zastąpić Umowę o Wolnym Handlu. Przygotowując opinię, Komisja przywołała kryteria ustalone podczas kopenhaskiego spotkania Rady Europejskiej w czerwcu 1993r. W przyjętych wówczas przez Radę wnioskach stwierdza się, iż państwa Europy Środkowej i Wschodniej kandydujące do Unii Europejskiej i pragnące zostać członkami Unii powinny spełniać następujące warunki: osiągnąć stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości narodowych;

zapewnić funkcjonowanie gospodarki rynkowej, jak również możliwość sprostania naciskom ze strony konkurencji i siłom rynkowym wewnątrz Unii; być w stanie sprostać obowiązkom wynikającym z członkostwa, w tym działać zgodnie z celami unii politycznej, gospodarczej i monetarnej. Ocena dotycząca tych trzech grup kryteriów zależy również od osądu zdolności systemu administracyjnego i prawnego do wdrożenia zasad demokracji i gospodarki rynkowej. Przygotowując niniejszą opinię, zastosowano metodę, która polegała na analizie sytuacji w każdym spośród kandydujących krajów, również pod kątem przyszłego rozwoju w tzw. średnim okresie, uwzględniono równocześnie osiągnięty postęp i zaawansowanie realizowanych obecnie reform. Jeśli chodzi o kryteria polityczne, Komisja przeanalizowała bieżącą sytuację w zakresie, który wykraczał poza formalną analizę instytucji, tak aby zbadać, w jaki sposób zasady demokracji i praworządności są realizowane w praktyce.

Kryteria polityczne

Instytucje polityczne Litwy działają właściwie, przestrzegają swych kompetencji i ze sobą współpracują. Wybory w 1992r. i w 1996r. były wolne i uczciwe, zmiana ekip rządzących przebiega prawidłowo. Opozycja odgrywa normalną rolę w funkcjonowaniu systemu demokratycznego. Należy z całą konsekwencją doskonalić działanie sądownictwa i zintensyfikować walkę z korupcją. Nie istnieją poważniejsze problemy, jeśli chodzi o przestrzeganie podstawowych praw. Litwa jest państwem demokratycznym, o stabilnych instytucjach, które gwarantują praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości narodowych.

Kryteria gospodarcze

Podczas pierwszych trzech lat po odzyskaniu niepodległości zanotowano ostry spadek produkcji, który został zahamowany jedynie dzięki wprowadzeniu nowej waluty i utworzeniu w latach 1993 – 1994 Rady Polityki Pieniężnej. Od tego momentu wskaźniki produkcji wzrastają co roku. Choć obniżyły się wpływy podatkowe, Litwa prowadzi twardą politykę fiskalną, uzasadnioną w tych okolicznościach. Wskaźnik zadłużenia zagranicznego jest umiarkowany, Litwa opanowała deficyt handlowy. Stopa inflacji spadła z bardzo wysokiej w latach 1992 – 1993 do 24,6%. PKB na jednego mieszkańca wynosi około 24% średniej dla Unii Europejskiej.

Sektor rolniczy zatrudnia 24% siły roboczej i wytwarza 9% wartości dodanej brutto. Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Litwy; 37% wszystkich obrotów handlowych przypada na UE. Na podstawie powyższej analizy ocena Komisji w sprawie zdolności Litwy do spełnienia kryteriów gospodarczych z Kopenhagi jest następująca: Litwa osiągnęła znaczne postępy w budowie gospodarki rynkowej. Handel i ceny zostały w dużym stopniu zliberalizowane, duży postęp jest widoczny w stabilizacji makroekonomicznej.

Należy jednak dokonać korekty względnych cen, prowadzić prywatyzację na dużo większą skalę, dotyczy to także postępowania upadłościowego. Nadal nie jest przestrzegana przez przedsiębiorstwa dyscyplina finansowa. Litwa będzie miała duże trudności w sprostaniu naciskom konkurencji i siłom rynkowym wewnątrz Unii w perspektywie średnioterminowej. Jeżeli nie wystąpią perturbacje w sprawie ostatnio realizowanej linii politycznej, to na pewno przyśpieszy to budowę gospodarki rynkowej i wzmocni konkurencyjność. Potrzebna jest jednak głęboka restrukturyzacja przedsiębiorstw. Trzeba zmodernizować rolnictwo; słaby też jest nadal sektor bankowy.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «