Do You Respect Epic Poetry ?

» Unia Europejska: Litwa w Unii Europejskiej

30535 raz(y) oglądano.

Unia Europejska

Zdolność do przyjęcia obowiązków wynikających z członkostwa Zdolność Litwy do przyjęcia obowiązków oceniono na podstawie poniższych wskaźników: obowiązki określone w Układzie Europejskim, w szczególności w odniesieniu do prawa zakładania przedsiębiorstw, traktowania firm zagranicznych analogicznie jak przedsiębiorstw krajowych, swobodnego przepływu towarów, własności intelektualnej i zamówień publicznych; realizacja środków, które Biała Księga określała jako mające zasadnicze znaczenie dla stworzenia Jednolitego Rynku. Choć jeszcze Układ Europejski nie wszedł w życie, Litwa wywiązała się z pewnych obowiązków, które zaczną być aktualne dopiero od tego momentu. Litwa wypełnia obowiązki płynące z Umowy o Wolnym Handlu zgodnie z harmonogramem ich realizacji. Nie wystąpiły poważniejsze problemy dwustronne. Litwa poczyniła też pewne wysiłki na rzecz zbliżenia podstawowego ustawodawstwa dotyczącego Jednolitego Rynku, ma też spore osiągnięcia w dziedzinie prawa spółek, ochrony danych i rachunkowości. Wiele do zrobienia pozostaje w dziedzinie praw własności intelektualnej, zamówień publicznych, liberalizacji przepływu kapitału, usług finansowych, podatków i w niektórych innych sektorach. Dostosowanie do wymogów unijnych może zostać utrudnione przez słabość litewskiej administracji publicznej, co ewentualnie wpłynie nie tylko na tempo zbliżania ustawodawstwa, ale też na poziom jego stosowania i egzekwowania.

Jeśli chodzi o inne aspekty, Litwa nie powinna mieć poważniejszych problemów ze stosowaniem aktów po przystąpieniu do Unii w następujących dziedzinach: oświata, szkolenia i sprawy młodzieży; prace badawczo – rozwojowe i postęp technologiczny; radiofonia i telewizja; małe i średnie przedsiębiorstwa; handel i międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz kwestie zagospodarowania. Konsekwentnie wysiłki potrzebne są w sprawach telekomunikacji, statystyki, rybołówstwa i celnych. Jeżeli Litwa będzie kontynuować obecne działania w zakresie restrukturyzacji przemysłu i prywatyzacji, jej przemysł powinien być w stanie skutecznie zintegrować się z Jednolitym Rynkiem w średnim okresie. Jeśli chodzi o środowisko naturalne, potrzebne będą znaczne wysiłki, w tym ogromne inwestycje i wzmocnienie zdolności administracji do egzekwowania przepisów prawa.

Litwa nie powinna mieć zasadniczych problemów w dziedzinie transportu, pod warunkiem zwrócenia należytej uwagi na sprawy bezpieczeństwa na morzu i norm ochrony środowiska. Potrzebne będą inwestycje, które umożliwią rozbudowę europejskiej sieci transportowej, tak by zapewnić sprawne funkcjonowanie Jednolitego Rynku. Także nie powinna mieć problemów w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych w średnim terminie, jednak musi z całą konsekwencja przystosować swe przepisy do wymogów UE w takich dziedzinach jak bhp i prawo pracy. W dziedzinie polityki regionalnej Litwa musi przeprowadzić konieczne reformy administracyjne i utworzyć sprawne systemy kontroli finansowej, by móc skutecznie wykorzystywać unijne fundusze regionalne i strukturalne. Potrzebna jest restrukturyzacja sektora rolnego, obecnie bowiem funkcjonują jedynie niektóre mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej. Konieczny będzie rzeczywisty wysiłek w średnim terminie, aby dobrze przygotować się do członkostw w Unii.

Jeśli chodzi o sektor energetyczny, Litwa jest w dużym stopniu uzależniona od energii atomowej. Konieczne jest wprowadzenie pewnych krótkoterminowych zmian i poprawek w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do przyjętych norm międzynarodowych. Nie przewiduje się innych poważnych problemów w tym sektorze w związku z przystąpieniem Litwy do Unii, niemniej nadal jest aktualne rozwiązanie spraw monopolu na wytwarzanie energii, dostępu do sieci i kwestii cen energii.

Udział Litwy w trzeciej fazie Unii Ekonomicznej i Monetarnej, co wymaga koordynacji strategii gospodarczej i całkowitej liberalizacji przepływu kapitału, będzie natrafiał na trudności w średnim terminie. Jest zbyt wcześnie na ocenę, czy Litwa w chwili przystąpienia będzie w stanie dołączyć do strefy euro. Będzie to zależało, w jakim stopniu udana strukturalna transformacja umożliwi osiągnięcie i trwałe utrzymanie kryteriów konwergencji. Nie stanowi to jednak warunku członkostwa.

W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Litwa osiągnęła pewne postępy, np. w sprawach azylu. Potrzebne są poważne, stałe wysiłki, by Litwa była gotowa realizować obowiązki w średnim terminie. Litwa powinna być w stanie sprostać obowiązkom związanym ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa. Litwa nie prowadzi poważniejszych sporów terytorialnych z żadnym z krajów członkowskich ani krajów kandydujących do niej. Poprawa stosunków z Polską jest traktowana priorytetowo.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
USA* Norwegia Tibet Zastosowanie Metali USA Szablony Konie Psy Jamniki Songs Piano Japonia
» Socjologia Pracy «